seniorenharmonie "dongen"


Opgericht 21 augustus 1973

ANBI gegevens

Naam: Vereniging Seniorenharmonie "Dongen"

Fiscaal nummer: 8193 30 061

Contact gegevens: Kanaalstraat 89, 5104 AB Dongen,
tel. 0162-315415
email: ad_dejong@hetnet.nl
www.seniorenharmoniedongen.nl

Bestuur:
Voorzitter: T.P.M.Vermeulen
1e Secretaris: A.H.N. de Jong
2e Secretaris: mevr. A.M.C. van der Sanden
Penningmeester: J. Verdaasdonk

Beleidsplan:

Statuten
Vanaf 2 mei 2006 is Seniorenharmonie "Dongen" een zelfstandige vereniging met notarieel verleden statuten. De zetel is gevestigd in de gemeente Dongen. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij ontbinding (liquidatie) van de vereniging, volgens artikel 16.2 van de statuten (d.d. 2 mei 2006),  zal het batig saldo van de Vereniging ten goede komen aan nader te benoemen culturele non profit  organisatie, in de ruimste zin des woords, binnen de gemeente Dongen. 

Doelstelling
Het doel van de vereniging is het in groepsverband musiceren als nuttige vrijetijdsbesteding en aangename verpozing voor senioren, alsmede voor hen die om gezondheidsredenen of andere redenen voortijdig uit het arbeidsproces zijn getreden. De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:
- het houden van repetities,
- het geven van en medewerken aan muziekuitvoeringen, concerten en andere evenementen,
- alle overige wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

Regionaal gericht
De leden van het orkest zijn overwegend afkomstig uit midden Brabant. De optredens vinden in de hele regio plaats.

Repertoire:
Het repertoire bevat zowel klassieke muziek, marsen alsook romantische luistermuziek. Kortom een breed opgezet repertoire dat duidelijk bij ons publiek aanspreekt.

Missie:
Het continueren van het bestaande beleid. We streven naar een harmonieorkest bestaande uit veertig tot vijftig muzikanten, dat geleid wordt door een gekwalificeerd dirigent. Blaasmuziek, daar wordt je vrolijk van!

Beloningsbeleid:
Geen werknemers in dienst.

Activiteiten:
a) elke dinsdagochtend is er repetitie voor de muzikanten van 10.00 - 12.00 uur.     de repetities staan onder leiding van een gekwalificeerd dirigent
b) er worden ca. 8 concerten per jaar gegeven.

Financiën:
voor het jaar 2017:

Subsidie  €   1.900 Organisatiekosten-dirigent €   4.800
Contributie €   1.700 Representatie €      550
Sponsors €   2.300 Zaalhuur €   1.500
Giften-donaties €     900 Overige lasten €      800
Optredens €     350    
Overige baten €     350 Resultaat €    - 150
  €   7.500   €   7.500